خاطرات متهم ردیف اول...

آدم ها فکر می کنند اگر یک بار دیگر متولد شوند، جور دیگری زندگی می کنند؛ شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود...!

فکر می کنند می توانند همه چیز را از نو بسازند، محکم و بی نقص، اما حقیقت ندارد...!

اگر ما جسارت طور دیگری زندگی کردن را داشتیم، اگر قدرت تغییر کردن را داشتیم، اگر آدم ساختن بودیم، از همین جای زندگی مان به بعد را می ساختیم.

آنتوان دوسنت اگزوپری